LSE: MOEX: GOLD: $

Reserves and Resources

Summary Breakdown by assets

Mineral Resources and Ore Reserves as at 1 January 2017

Mineral Resources Tonnage, Mt GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Measured 9.6 2.3 540 6 21 703
Indicated 37.5 3.5 3,342 36 76 4,167
Measured + Indicated 47.1 3.2 3,882 42 97 4,871
Inferred 89.3 4.8 12,683 51 109 13,799
Measured + Indicated + Inferred 120.9 4.8 16,566 93 207 18,671
Ore Reserves Tonnage, Mt GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Proved 61.5 2.6 4,089 91 11 5,221
Probable 98.9 4.2 13,469 72 54 14,608
Proved + Probable 160.5 3.8 17,558 163 65 19,829

Reserves and Resources as at 1 January 2017

Dukat hub
Ore reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Dukat 9.1 0.6 330 - 4.5 178 96.3 - 1,325
Lunnoye 3.0 1.4 281 - 4.8 132 26.8 - 464
Goltsovoye 0.5 - 404 - 5.2 - 6.0 - 77
Arylakh 0.7 0.8 373 - 5.4 18 8.4 - 122
Perevalnoye 0.4 - 428 - 5.9 - 4.9 - 67
Total 13.6 - - - 4.7 329 142.4 - 2,054
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Dukat 0.5 1.9 833 - 11.8 27 11.9 - 169
Lunnoye 0.2 1.8 346 - 6.0 13 2.6 - 46
Goltsovoye 0.2 - 1,015 - 13.0 - 7.1 - 91
Arylakh 0.1 0.9 639 - 8.7 2 1.8 - 24
Perevalnoye 0.0 - 564 - 7.7 - 0.4 - 5
Primorskoye 0.5 4.0 1,216 - 19.6 64 19.2 - 311
Total 1.5 - - - 13.3 106 43.0 - 645
Omolon hub
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Birkachan 5.9 3.1 10 - 3.2 594 2.0 - 617
Sopka Kvartsevaya 2.9 1.5 67 - 2.3 145 6.2 - 213
Oroch 0.8 3.7 163 - 5.8 97 4.3 - 154
Olcha 0.4 8.6 22 - 8.8 113 0.3 - 116
Dalneye 1.1 1.9 28 - 2.2 70 1.0 - 78
Tsokol Kubaka 0.7 7.5 10 - 7.6 164 0.2 - 166
Burgali 0.5 7.0 30 - 7.2 119 0.5 - 123
Total 12.4 - - - 3.7 1,300 14.5 - 1,466
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Sopka Kvartsevaya 0.4 3.2 139 - 4.8 37 1.6 - 55
Oroch 0.4 4.9 403 - 10.2 68 5.5 - 141
Olcha 0.2 10.0 44 - 10.5 53 0.2 - 56
Tsokol Kubaka 0.1 9.3 17 - 9.5 22 0.0 - 22
Burgali 0.1 11.9 15 - 12.0 21 0.0 - 21
Irbychan 0.3 9.6 194 - 12.0 78 1.6 - 98
Yolochka 0.2 11.1 10 - 11.2 85 0.1 - 86
Nevenrekan 0.2 8.0 832 - 16.5 50 5.2 - 102
Total 1.8 - - - 10.3 414 14.2 - 582
Albazino
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 14.9 4.2 - - 4.2 2,032 - - 2,032
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 9.9 5.3 - - 5.3 1,665 - - 1,665
Mayskoye
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 6.5 6.9 - - 6.9 1,429 - - 1,429
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 8.5 11.9 - - 11.9 3,239 - - 3,239
Okhotsk hub
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Svetloye 7.4 2.8 3 - 2.8 674 0.8 - 675
Avlayakan 0.3 13.8 103 - 15.0 137 1.0 - 148
Ozerny 0.3 1.8 28 - 2.0 17 0.3 - 19
Khakanja 0.6 1.0 83 - 1.8 18 1.6 - 34
Total 8.6 - - - 3.2 845 3.7 - 876
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Avlayakan 0.0 32.7 133 - 34.3 19 0.1 - 20
Levoberezhny 2.8 4.0 13 - 4.2 365 1.2 - 378
Kirankan 0.1 6.5 8 - 6.7 30 0.0 - 30
Maimakan-Kundumi 0.2 13.5 20 - 13.7 105 0.2 - 106
Total 3.2 - - - 5.2 518 1.5 - 534
Voro hub
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Voro 10.5 2.0 3 - 2.0 681 1.1 - 690
North Kaluga 0.3 6.7 101 5.81 16.4 70 1.1 18.9 171
Total 10.8 - - - 2.5 751 2.1 18.9 861
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Voro 0.1 2.1 4 - 2.1 7 0.0 - 7
Tamunier 4.8 4.0 11 - 4.1 618 1.7 - 626
Saum 0.8 2.5 51 2.03 6.6 67 1.4 17.1 179
Total 5.7 - - - 4.4 692 3.1 17.1 812
Varvara hub
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Varvara 25.9 1.0 - 0.48 1.2 792 - 35.8 964
Komarovskoye 15.0 1.8 - - 1.8 873 - - 873
Maminskoye 14.7 1.9 - - 1.9 913 - - 913
Tarutin 0.7 0.1 13 1.62 3.3 2 0.3 10.8 70
Dolinnoye 1.3 2.4 - - 2.4 101 - - 101
Total 57.5 - - - 1.6 2,681 0.3 46.6 2,921
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Varvara 38.2 1.1 - 0.53 1.4 1,327 - 86.2 1,742
Komarovskoye 7.2 2.2 - - 2.2 517 - - 517
Maminskoye 2.1 1.4 - - 1.4 99 - - 99
Tarutin 0.8 0.1 8 1.45 2.9 3 0.2 11.6 76
Dolinnoye 6.1 2.5 - - 2.5 494 - - 494
Total 51.4 - - - 1.8 2,440 0.2 97.8 2,927
Kapan
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 15.0 2.7 48 0.50 4.0 1,295 23.3 75.9 1,928
Kyzyl project
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 29.2 7.7 - - 7.7 7,254 - - 7,254
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 14.2 6.8 - - 6.8 3,107 - - 3,107