LSE: MOEX: GOLD: $

Reserves and Resources

Summary Breakdown by assets

Mineral Resources and Ore Reserves as at 1 January 2018

Mineral Resources Tonnage, Mt GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Measured 20.230 2.7 1,335 23,367 24.9 1,776
Indicated 30.650 3.8 2,977 35,094 43.4 3,701
Measured + Indicated 50.880 3.3 4,312 58,461 68.3 5,477
Inferred 69.132 5.7 11,371 50,680 79.6 12,754
Measured + Indicated + Inferred 120.012 4.7 15,682 109,141 147.9 18,231
Ore Reserves Tonnage, Mt GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Proved 61.010 2.6 4,089 77,841 11.1 5,015
Probable 105.950 4.7 14,393 80,110 70.5 15,867
Proved + Probable 166.960 3.9 18,422 157,951 81,6 20,883

PGM Mineral Resources as at 1 January 2018

PGM Mineral Resources Mt Pd, g/t Pt, g/t Au, g/t Cu, % PdEq(2), g/t Pd, Moz Pt, Moz Au, Moz Cu, Kt PdEq, Moz
Indicated 27 0.6 0.2 0.1 0.1 1.4 0.5 0.1 0.1 29.6 1.3
Inferred 186 0.6 0.2 0.1 0.1 1.3 3.6 1.1 0.7 190.8 8.1
Indicated+Inferred 213 0.6 0.2 0.1 0.1 1.3 4.2 1.4 0.9 220.6 9.5

Reserves and Resources as at 1 January 2018

Dukat hub
Ore reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Dukat 9.8 0.5 295 - 4.0 156 93.3 - 1,253
Lunnoye 2.5 1.4 281 - 5.2 144 22.7 - 417
Goltsovoye 0.3 - 321 - 4.3 - 3.4 - 45
Arylakh 0.6 0.8 401 - 5.9 15 7.4 - 108
Perevalnoye 0.4 - 428 - 5.9 - 4.9 - 67
Total 13.6 - - - 4.3 285 131.6 - 1,890
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Dukat 1.8 1.0 529 - 7.2 58 31.0 - 423
Lunnoye 1.0 1.8 350 - 6.5 57 10.9 - 203
Goltsovoye 0.3 - 825 - 11.0 - 9.3 - 123
Arylakh 0.1 0.8 563 - 7.9 3 2.4 - 34
Perevalnoye - - 564 - 7.7 - 0.4 - 5
Primorskoye 0.5 4.0 1,216 - 19.6 64 19.2 - 311
Total 3.8 - - - 9.0 182 73.3 - 1,099
Omolon hub
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Birkachan 5.1 3.6 10 - 3.7 594 1.7 - 611
Sopka Kvartsevaya 3.2 1.8 72 - 2.5 183 7.4 - 253
Oroch 0.5 3.7 157 - 5.5 56 2.4 - 83
Olcha 0.3 8.8 15 - 9.0 80 0.1 - 81
Dalneye 1.1 1.7 28 - 1.9 59 1.0 - 67
Tsokol Kubaka 0.5 6.2 8 - 6.3 95 0.1 - 97
Burgali 0.5 7.0 30 - 7.2 119 0.5 - 123
Total 11.2 - - - 3.7 1,186 13.2 - 1,316
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Birkachan 0.1 11.1 26 - 11.4 43 0.1 - 44
Sopka Kvartsevaya 0.3 2.3 101 - 3.3 24 1.0 - 34
Oroch 0.5 1.2 51 - 1.8 19 0.8 - 28
Olcha 0.4 7.5 24 - 7.8 86 0.3 - 89
Tsokol Kubaka 0.2 8.6 13 - 8.7 49 0.1 - 50
Burgali 0.1 11.9 15 - 12.0 21 - - 21
Irbychan 0.3 9.6 194 - 12.0 78 1.6 - 98
Yolochka 0.2 11.1 10 - 11.2 85 0.1 - 86
Nevenrekan 0.2 8.0 832 - 16.5 50 5.2 - 102
Total 2.2 - - - 7.8 454 9.1 - 552
Albazino
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 15.1 4.7 - - 4.7 2,272 - - 2,272
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 8.3 4.6 - - 4.6 1,236 - - 1,236
Mayskoye
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 6.7 6.6 - - 6.6 1,404 - - 1,404
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 11.4 10.5 - - 10.5 3,849 - - 3,849
Okhotsk hub
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Svetloye 5.6 3.1 4 - 3.1 555 0.6 - 556
Avlayakan 0.2 13.7 107 - 14.8 93 0.7 - 102
Khakanja 0.8 1.1 64 - 1.7 28 1.6 - 43
Total 6.6 - - - 3.3 676 3.0 - 702
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Svetloye 0.8 1.9 2 - 1.9 47 0.1 - 47
Avlayakan 0.2 11.9 80 - 12.8 60 0.4 - 65
Ozerny 0.3 1.7 26 - 1.9 14 0.2 - 17
Khakanja - 0.7 73 - 1.4 1 0.1 - 2
Levoberezhny 2.8 4.0 13 - 4.2 365 1.2 - 378
Kirankan 0.1 6.5 8 - 6.7 30 - - 30
Maimakan-Kundumi 0.3 13.8 31 - 14.1 136 0.3 - 140
Total 4.5 - - - 4.7 653 2.3 - 679
Voro hub
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Voro 10.3 1.8 3 - 1.8 585 1.0 - 595
North Kaluga 0.3 6.7 101 5.8 17.1 70 1.1 18.9 179
Total 10.7 - - - 2.3 655 2.1 18.9 774
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Voro 1.0 2.5 5 - 2.6 84 0.2 - 86
Tamunier 2.7 3.4 9 - 3.4 292 0.8 - 296
Saum 0.8 2.5 51 2.0 7.6 67 1.4 17.1 207
Pesherny 2.1 6.7 - - 6.7 449 - - 449
Total 6.6 - - - 4.9 892 2.3 17.1 1,037
Varvara hub
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Varvara 17.7 1.0 - 0.6 1.3 575 - 28.0 748
Komar 22.8 1.8 - - 1.8 1,300 - - 1,300
Maminskoye 14.7 1.9 - - 1.9 913 - - 913
Tarutin 0.9 0.1 13 1.6 3.3 3 0.4 14.4 93
Dolinnoye 2.6 2.4 - - 2.4 198 - - 198
Total 58.7 - - - 1.7 2,989 0.4 42.4 3,253
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Varvara 28.7 1.1 - 0.5 1.4 994 - 54.4 1,330
Komar 5.6 2.1 - - 2.1 381 - - 381
Maminskoye 2.1 1.4 - - 1.4 99 - - 99
Tarutin 1.0 0.1 8 1.5 2.9 4 0.3 15.4 101
Dolinnoye 5.8 2.6 - - 2.6 484 - - 484
Total 43.2 - - - 1.7 1,961 0.3 69.8 2,395
Kapan
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Kapan 4.1 2.1 40 1.7 4.3 274 5.2 17.4 558
Lichkvaz 1.1 3.2 21 0.3 3.9 111 740 2.9 134
Total 5.1 - - - 4.2 385 5.9 20.3 692
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Kapan 8.4 2.9 62 0.7 6.1 771 16.6 55.6 1,632
Lichkvaz 1.6 4.1 32 0.3 5.0 212 1.6 5.4 257
Total 10.0 - - - 5.9 983 18.3 61.0 1,889
Kyzyl project
Ore Reserves Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 29.2 7.7 - - 7.7 7,254 - - 7,254
Mineral Resources Tonnage, Mt Gold grade, g/t Silver grade, g/t Copper grade, % GE grade, g/t Gold, Koz Silver, Moz Copper, Kt GE, Koz
Total 14.2 6.8 - - 6.8 3,107 - - 3,107
Viksha (PGM)
PGM Mineral Resources Tonnes Grade Content
Mt Pd, g/t Pt, g/t Au, g/t Cu, % PdEq(2), g/t Pd, Moz Pt, Moz Au, Moz Cu, Kt PdEq, Moz
Indicated 27 0.6 0.2 0.1 0.1 1.4 0.5 0.1 0.1 29.6 1.3
Inferred 186 0.6 0.2 0.1 0.1 1.3 3.6 1.1 0.7 190.8 8.1
Indicated+Inferred 213 0.6 0.2 0.1 0.1 1.3 4.2 1.4 0.9 220.6 9.5